Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Bij Noortje, de Yoga Motivatie Coaching, KvK 83493956, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.
2. Met cliënt, deelnemer en klant wordt de natuurlijke persoon bedoeld die een gesprek of traject aanschaft bij coach.
3. Onder Yogaplan vallen alle gemaakte yogaseries, feedback momenten en aanpassingen van series en de houdingen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten door coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals beschreven bij elk individueel pakket, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. Coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Zij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de betaling is voldaan. Het yogaplan wordt pas verstuurd / er wordt pas met een eerste consult gestart zodra de betaling is voldaan.
3. Coach heeft het recht de tarieven van de losse gesprekken pakketten op elk moment aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt. Eenmaal in een traject, blijven de tarieven uiteraard ongewijzigd.
4. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een eerste consult eerder aanvangt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

Artikel 4: Informatieverstrekking

1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.
2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen, zoals bij het ontstaan van een blessure, of andere fysieke of mentale klachten.
4. Stelt cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Coach stelt het yogaplan, na het ontvangen van de betreffende foto’s en vragenlijst, binnen 2 weken op. Het yogaplan wordt verstuurd na het ontvangen van de betaling. De termijn van het afgenomen traject start zodra de klant het yogaplan ontvangen heeft.
2. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde. Cliënt erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.
3. Coach is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Coach werkt samen met Lieneke’s Yoga Academy, met haar zullen alle foto’s, gegevens en informatie over de cliënt gedeeld worden.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan. Wanneer hier extra kosten aan verbonden zijn, hervat het traject pas weer na de betaling van deze kosten.
2. Annulering van een overeenkomst door de cliënt is enkel schriftelijk mogelijk. Bij tussentijdse beëindiging van een traject zullen de resterende diensten niet worden gerestitueerd.
3. Een los gesprek kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt het gesprek te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Bij een gesprek binnen een traject geldt dat deze tot 24 uur voor aanvang kan worden verplaatst. Een verplaatst gesprek behoort te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats te vinden.
4. Coach heeft het recht de overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren. Ook wanneer de client schadelijk of onfatsoenlijk gedrag laat zien, is coach ten alle tijde gerechtigd om de overeenkomst op te heffen. De betaling zal niet worden gerestitueerd.

Artikel 7: Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ernstige ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2.
Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. Het deel van de kosten van het pakket dat niet gevolgd is, zal worden gerestitueerd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid schade

1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2.
Coach geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die tijdens of na het oefenen van het yogaplan ontstaan bij deelnemer.
3. Coach is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij is uitgegaan van door de cliënt onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
4. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan in het yogaplan of tijdens de gesprekken.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan cliënt ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij coach. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Het is deelnemer niet toegestaan tijdens een consult beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend
3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
4. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 11: Klachten

1. Cliënt is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach. Zij streeft ernaar binnen 24 uur op klachten te reageren.
2. Coach dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.

Artikel 12: Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2.
Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.

Scroll naar top